Наукова діяльність

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

викладачів кафедри психології та педагогіки за 2015 рік

№ п/п

Прізвище, ім’я по-батькові

Назва публікації, де опублікована

1.

Бондаренко О.Ф.

Психосемантика маніпуляції: структура і зміст висловлювання // Психолінгвістика в сучасному світі – 2015: Тези X Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2015 p., Переяслав-Хмельницький). Відп. редактор Л.О.Калмикова; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М.,2015.-С. 12-13.

 

2.

Бондаренко О.Ф.

Этический персонализм: культуросообразная традиция в психологическом консультировании

http://www.mprj.ru/archiv_global/2015_2_31/nomer03.php

 

3

Бондаренко О.Ф.

Феномен лжи в современной практике психологического консультирования и психотерапии // Психологическое консультирование и психотерапия. Выпуск 1-2. Харьков.- 2015,- С. 53-61.

 

4

Левченко Т.І.

Синергійні процеси у вищий освіті / Т.І. Левченко// Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Збірник наукових праць № 51, К. 2015р.

 

5

Матвієнко О.В.

Професійне становлення педагогів-філологів у країнах Об’єднаної Європи // Професійне становлення особистості: психолого-педагогічний науковий журнал. – 2015. – № 4. – С. 130 – 136.

 

6

Матвієнко О.В.

Багатомовність у вищій освіті країн Європи //Освіта для сучасності = Еdukacja dla wspо'lczesnos'ci: зб. наук. пр.: у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, наукове товариство «Польща-Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи; редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. П. Андрущенко, Н. Г. Ничкало, Ф. Шльосек (заст.. голови); Л. Лук’янова, Л. Макаренко, О. Падалка [та ін.] (члени редколегії). – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2015. – Т. 2. – С. 383 – 390.

 

7

Тхоржевська Т.Д.

Становление педагогического образования под влиянием научной школы киевской духовной академии / Т. Д. Тхоржевская // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием); Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2015. – С. 3145 – 3152. (Материалы конференции включены в Российский индекс научного цитирования. Статьи участников конференции размещены в Научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru/item.asp?id=23153373).

 

8

Тхоржевська Т.Д.

Програма державного кваліфікаційного іспиту з російської мови, психології, педагогіки, методики навчання іноземних мов у вищій школі для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.02030302 Мова і література* (російська) / Укладачі: І.А. Синиця, О.П. Савельєва, Т.Д. Тхоржевська, Г.В. Мірошниченко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – 33 с.

 

9

Тхоржевська Т.Д.

І все таки він поруч / Тетяна Тхоржевська  //    Освіта. – 2012. – 17 –  24 червня 2015р. – №  26-27 (5669 – 5670). – С. 9. 

10

Тхоржевська Т.Д.

Витоки духовності в традиційному українському вихованні  / Т.Д.Тхоржевська // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 4 / гол. редактор Г.П. Шевченко. –– Сєвєродонецьк, вид-во СНУ ім. Володимира Даля, С. 56 – 68. (Журнал включено до Міжнар. бази даних Ulrichs Periodical Directory, Міжнар. наукометричної бази даних Index Copernicus International, до повнотекстової бази даних   Open Academic Journals Index 27.03.2014). 

 

11

Тхоржевська Т.Д.

Актуалізація педагогічної спадщини вітчизняних учених у контексті загострення українсько – російських відносин / Тетяна Тхоржевська / / Україна і світ: діалог мов та культур: матер. міжнарод. наук.-практ. конф.,  1-3 квітня 2015 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 689-691 

 

12

Тхоржевська Т.Д.

Історія сімейного виховання у змісті історико-педагогічної підготовки вчителів / Тхоржевська Т.Д. // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матер. V Всеукраїнської науково-практичної конф., 10 грудня 2015 р. –  Рівне: О. Зень, 2015. С. 254 – 257.  

13

Соловей М.І.

Навчально-методичний посібник з курсу «Педагогіка і психологія вищої освіти» для студентів спеціальності 8.02030302 Мова і література / В. В. Кудіна, М. І. Соловей / Навч.-метод. посібник – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015 – 59 с.

 

14

Соловей М.І.

Навчально-методичний посібник з курсу «Педагогіка і психологія вищої освіти» для студентів спеціальності 8.02030304 Переклад / В. В. Кудіна, М. І. Соловей / Навч.-метод. посібник – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015 – 56 с.

 

15

Соловей М.І.

Програма державного іспиту з психології, педагогіки, методики навчання іноземних мов для здобувачів вищої освіти з напряму підготовки 6.020303 Філологія. Ступінь вищої освіти «бакалавр»: [навч.-метод. посібник]   / О. Ф. Бондаренко, В. С. Демчук, В. В. Кудіна, М. І. Соловей. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015 – 114 с.

 

16

Кудіна В.В.

Педагогіка і психологія вищої школи: [навч.-метод. посібник]  / В. В. Кудіна, М. І. Соловей– К. : Вид. центр КНЛУ, 2015 – 60 с.

 

17

Кудіна В.В.

Аналіз понятійно-категоріального апарату англомовної педагогічної науки / В. В. Кудіна, А. В. Бас // Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Зб. наук. праць. Вип. 51. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015 – С. 22–25

18

Кириленко В.Г.

Основи дефектології: навчально-методичний посібник і рекомендації з вивчення дисципліни для студентів КНЛУ спеціальність «Психологія» [навч.-метод. посібник]  / В. Г. Кириленко– К.: вид-во «Грант СВ», 2015. – 164 с.

19

Кириленко В.Г.

Проблеми переживання відчуття самотності у підлітковому віці / В.Г. Кириленко, Т.Р. Хасанові // Освіта регіону, – К., (№4), 2015. С.12.

 

20

Кириленко В.Г.

Психолого-педагогічні технології самодетермінації професійного становлення особистості. Матеріали ІХ міжнародній науково-практичний конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» м.Чернівці  14-15 травня 2015 року

21

Кириленко В.Г.

Особливості соціально-трудової та психологічної реабілітації жінок, які виховують часто хворіючи дітей та дітей з інвалідністю.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів:  Чотирнадцята міжнародна наук.-практ. конф. Київ УУ, 18-19 листопада 2015

22

Кириленко В.Г.

Психологічні особливості  формування дружніх стосунків з іншими людьми в молодшому шкільному віці

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур // К.: вид.центр КНЛУ, 01-03 квітня 2015 року. С.2

 

23

Кириленко В.Г.

Емоційна лабільність як психологічний ресурс адаптації соціально занедбаних дітей

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур // К.: вид.центр КНЛУ, 01-03 квітня 2015 року. С.2

 

24

Кириленко В.Г.

Психологічні механізми розвитку мотивації учіння у молодших школярів

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур // К.: вид.центр КНЛУ, 01-03 квітня 2015 року. С.2

 

25

Кириленко В.Г.

Зміст психологічного супроводу професійного становлення дітей сиріт

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур // К.: вид.центр КНЛУ, 01-03 квітня 2015 року. С.2

 

26

Кириленко В.Г.

Проблема консультування людей з обмеженням життєдіяльності у соціальній службі

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів:  Чотирнадцята міжнародна наук.-практ. конф. Київ УУ, 18-19 листопада 2015

27

Кириленко С.Л.

Визначення особливостей психічного розвитку дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів:  Чотирнадцята міжнародна наук.-практ. конф. Київ УУ, 18-19 листопада 2015

28

Кравчук С.Л.

Психологічні особливості депресивності та емоційної нестійкості особистості середнього віку / С.Л. Кравчук // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 28. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С. 234-249.

 

29

Кравчук С.Л.

До проблеми дослідження психологічних особливостей емоційної стійкості особистості / С.Л. Кравчук // Materials of the XI International scientific and practical conference “Science and civilization”. – England. – Sheffield. – 2015. – Volume 18. Psychology and sociology. – P. 34-36.

 

30

Кравчук С.Л.

До проблеми дослідження психологічних особливостей життєстійкості особистості / С.Л. Кравчук // Міжнародна науково-практична конференція “Україна і світ: діалог мов та культур”. – Київ: Київський національний лінгвістичний університет. – 2015.

31

Кравчук С.Л.

Особливості соціально-психологічних детермінант конфліктності в родині / С.Л. Кравчук // Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2015”. Poland. – Przemysl. – 2015. – Volume 14. Psychology and sociology. Politologija- P. 22-24.

32

Корх В.М.

The results of applied research development mechanisms social perception in adolescents and youth. European Journal of Education and Applied Psychology, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. № 1, 2015 – pp. 30-34.

 

33

Корх В.М.

Соціальна компетентність особистості  // Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур»: м. Київ, 1-3 квітня 2015 р., / МОН України, Київ. нац. лінгв. ун-т. Ред. кол.: Матвієнко О.В., Бондаренко О.Ф., Чорнуха та ін. – К., 2015 р.

 

34

Корх В.М.

Статеві відмінності у сприйманні постаті вчителів в юнацькому віці // Збірник матеріалів ІV Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читань 18-20 травня 2015 р. – Дод. 2 до вип.. 35, Том ІІ (14) / МОН України, НАПН України, Східно-Європейський інститут психології, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди.  Ред. кол.: Кремень В.Г., Савченко О.Я.,   Маноха І.П., Рубцов В.В., Сєрова О.Є., Ляшенко О.І., Коцур В.П., Рик С.М., Марцинковська Т.Д.  – К.: вид. «Гнозис», 2015 р. – С. 47-55.

 

35

Федько С.Л.

Анализ рефлексии собственной профессиональной

деятельности практикующими психологами: социокультурный аспект / С.Л. Федько // Международный научный журнал “ScienceRise”. – 2015. – № 6/1(11). – С. 94–100.

 

36

Федько С.Л.

Базові підстави побудови культуровідповідних моделей

психологічного консультування / С.Л. Федько // “Україна і світ: діалог мов і культур”: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, квітень 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 704–706.

 

37

Федько С.Л.

Факторна структура соціокультурного змісту професійної рефлексії практикуючих психологів / С.Л. Федько // Тези X Міжнародної науково-практичної конференції “Психолінгвістика в сучасному світі” (22–23 жовтня 2015 р., м. Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. Л.О. Калмикова; ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. –  Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2015. – С. 120.

 

38

Дубовик М.О.

«Особливості сексуальної сфери осіб з розладами аутистичного спектра» Науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі»: Тези доповідей. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2015. – 70 с.

39

Дубовик М.О.

«Проблемна сексуальна поведінка осіб з розладами аутистичного спектра» «ВЕКТОРИ ПСИХОЛОГІЇ – 2015». Матеріали міжнародної молодіжної наукової конференції. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015.

40

Дубовик М.О.

«Связь уровня интеллекта, социального функционирования и родительских стилей воспитания с особенностями сексуального поведения лиц с расстройствами аутистического спектра» Новейшие концепции фундаментальных и прикладных научных исследований: опыт, тради-ции, инновации, эффективная стратегия развития, 2-3 октября 2015 года, г. Санкт-Петербург. – СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2015. – 199 c.

41

Дубовик М.О.

«Методологічні проблеми дослідження сексуальної сфери осіб з розладами аутистичного спектра» Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. –  Психологія 1 (3). – Київ-2015.

42

Дубовик М.О.

Особливості сексуальної поведінки осіб з розладами аутистичного спектра Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка – Київ, 2015. – №2 (27) 2015

43

Дубовик М .О.

Батьківські стилі виховання та сексуальна поведінка осіб з розладами аутистичного спектра Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – № 3 (38) 2015.

 

44

Дубовик М.О.

Статева й гендерна ідентичність підлітків з розладами аутистичного спектра Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том 5 (65): Тематичний випуск «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015

45

Дубовик М.О.

Фактори, що пов’язані  з поведінковими проявами сексуальності осіб з розладами аутистичного спектра підліткового та юнацького віку Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка. – Кам'янець-Подільський: 2015. – Вип. 30.

46

Цихоня В.С.

Стратегия психологической коррекции дисфункциональных представлений о сексуальных отношениях у женщин с гистрионическим расстройством личности // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2015. – N 3(32)

47

Цихоня В.С.

Професійно-етичні аспекти практичної роботи психолога в мережі Інтернет // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур» 2015 рік: Видавничий  центр КНЛУ, 2015

48

Лопушанська Н.К.

Ціннісні орієнтації в професійній мотивації до саморозвитку  психологів – представників різних консультативних шкіл/Н.К. Лопушанська// Педагогіка і психологія. Науковий вісник чернівецького університету. Вип.743 – Чернівці, 2015 / – C. 128-133.

 

49

Лопушанська Н.К.

Determination of motivation for professional self-development among practicing psychologists/N.K.Lopushanska//European Journal of Education and Applied Psychology. №3. – Vienna, 2015 / – C. 24-30

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

викладачів кафедри психології та педагогіки за 2014 рік

№ п/п

Прізвище, ім’я по-батькові

Назва публікації, де опублікована

1.

Бондаренко О.Ф.

О нравственном усилии в психологическом консультировании и психотерапии // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2014. – N 3(26) [Электронный ресурс]. – URL: http://mprj.ru (дата обращения: 06.06.2014).

2

Бондаренко О.Ф.

 Интент–анализ русского и американского психотерапевтического дискурса [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2013. – N 3 (20). – URL: http://medpsy.ru (дата обращения : 06.06.2014).

3

Бондаренко О.Ф.

Этический персонализм как метод психологическолго консультирования. Методические рекомендации Киев, 100 стр., 2014

6

Левченко Т.І.

Актуальні підходи до розвитку університетської освіти ХХІ століття Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Випуск 49. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014.

7

Левченко Т.І.

Саморозвиток суб’єкта в освітньому процесі. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Зб. наук. праць. Вип. 50 / За заг. ред. проф. Матвієнко О.В., укладач – доц. Кудіна В.В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 18–22.

9

Тхоржевська Т.Д.

Роль особистості в мобілізації наукового потенціалу кафедри / Тхоржевська Т.Д. // Кафедра у системі управління науково-педагогічною діяльністю  вищого навчального закладу: зб. мат. першої міжнародної науково-практичної конференції  Академії муніципального управління, 25 квітня 2014 р. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – С. 115 – 116.

 

10

Тхоржевська Т.Д.

Роль особистості в мобілізації наукового потенціалу кафедри / Тхоржевська Т.Д. // Кафедра у системі управління науково-педагогічною діяльністю  вищого навчального закладу: зб. мат. першої міжнародної науково-практичної конференції  Академії муніципального управління, 25 квітня 2014 р. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – С. 115 – 116.

 

11

Тхоржевська Т.Д.

Уроки історії педагогіки для формування національної свідомості студентської молоді / Тхоржевська Т.Д. // Проблеми освіти: Наук. зб. – К.: Інст-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2014. –  Вип. № 79. –   С. 180 – 185.   

12

Тхоржевська Т.Д.

Актуалізація самовиховання магістрантів у демократичному суспільстві / Тхоржевська Т.Д.  // Історико-педагогічні студії: Наук. часопис / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. – К.: В-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 8. – С. 42– 45.

13

Тхоржевська Т.Д.

Визначні постаті української православної еміграції ХХ століття в історії розвитку педагогічної науки України / Тхоржевська Т.Д.   // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (18 – 19 вересня 2014 р., м. Херсон) / за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон :  КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – С.  225-233. 

14.

Тхоржевська Т.Д.

Життя віддане праці. Пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського (1930 – 2002 рр.) / В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, Т. Д. Тхоржевська.  – Херсон:  КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 51 с. 

15

Соловей М.І.

Педагогічна практика студентів у загальноосвітніх навчальних закладах (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст») : навчальний посібник [3-є вид., доповн.]/ К. : Ленвіт, 2014. – 171 с.

16

Соловей М.І.

Професійно-практична підготовка майбутніх викладачів вищої школи: педагогічна практика, науково-асистентська практика :   навчально-методичний посібник [вид. 4-е, доп.] / К. : Ленвіт, 2014. – 171 с.        

17

Кудіна В.В.

Ставлення студента до учіння як один із чинників підвищення його успішності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Зб. наук. праць. Вип. 49 / За заг. ред. проф. Матвієнко О.В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 18–22.

18

Кудіна В.В.

Сучасна система діагностики навчальних досягнень студентів: тенденції розвитку // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : Зб. наук. праць. Вип. 50 / За заг. ред. проф. Матвієнко О.В., укладач – доц. Кудіна В.В. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 9–14.

19

Кудіна В.В.

Нормативно-методичні документи кредитно-модульної системи організації освітнього процесу в Київському національному лінгвістичному університеті. 2014–2015 н.р. / К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 113 с.

20

Демчук В.С.

Програма державного кваліфікаційного екзамену з психології, педагогіки, методики навчання іноземних мов. Напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 9            6с.

21

Кириленко В.Г.

Проблема фанатства в сучасній психології [Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференціїстудентів і молодих вчених] / м. Київ, 09–10 квітня 2014 р

22

Кириленко В.Г.

Особливості перебігу конфліктів серед близнюків [Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференціїстудентів і молодих вчених] / м. Київ, 09–10 квітня 2014 р

23

Кириленко В.Г.

Проблема  шкільної тривожності [Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей Чотирнадцятої міжнародної наук.-практ. конф ] / К.: Університет «Україна», 20-21 листопада 2014р.

24

Кравчук С.Л.

Природа та функції психологічного захисту особистості / С.Л. Кравчук // MATERIALY X Mezinarodni vedecko-prakticka conference “Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2014” (27 unora – 05 brezen 2014 roku). – Praha: Education and Science. – P. 28-30.

25

Кравчук С.Л.

Психологічні особливості життєстійкості особистості у зв’язку з її цінностями самоактуалізації / С.Л. Кравчук // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 25. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 152-165.

26

Кравчук С.Л.

Психологічні особливості емоційної лабільності та емоційної стійкості особистості юнацького віку / С.Л. Кравчук // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 26. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014.

27

Кравчук С.Л.

Психологічні особливості емоційної стійкості особистості / С.Л. Кравчук // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПНУ. – К., 2014.

28

Кравчук С.Л.

До проблеми дослідження життєстійкості особистостості / С.Л. Кравчук // ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю “Особистість у сучасному світі”. – Київ. – 2014.

29

Кравчук С.Л.

Психологічні особливості сором’язливості та емоційної стійкості особистості юнацького віку / С.Л. Кравчук // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПНУ. – К., 2014.

30

Коваленко-Кобилянська І.Г.

Дистанційний курс «Інтелектуальна підтримка 50+» Технологїї розвитку інтелекту Том 1, № 7, 2014

http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current

31

Коваленко-Кобилянська І.Г.

«Актуализация  психических функций личности в постпенсионный период посредством виртуального образовательного пространства» IIІ Міжнародна науково-практична  Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми».

(2014)  червень

32

Корх В.М.

Факторний та регресійний аналіз у дослідженні соціального пізнання у підлітків та юнаків / В.М. Корх // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Чепелєвої Н.В., Моляко В.О. та ін. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014 р.- Том. 11. – Вип. 11. – Ч. 1 — С. 392-402.

 

33

Корх В.М.

Результаты факторного анализа особенностей социальной перцепции в подростковом и юношеском возрасте / В.М. Корх // «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии»: материалы ХХVIII Международной заочной научно-практической конференции (22 июля 2014 г.)  — Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2014.– С.162-172.

 

34

Корх В.М.

Розвиток соціального сприймання у підлітків та юнаків / В.М. Корх//Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур»: м. Київ, 19-21 березня 2014 р., / МОН України, Київ. нац. лінгв. ун-т. Ред. кол.: Матвієнко О.В., Бондаренко О.Ф., Чорнуха та ін. – К., 2014 р. – С. 645-647.

35

Корх В.М.

Дослідження «образу професії» педагога у студентів філологічних факультетів / В.М. Корх, К.М. Халімонук // Психологічні проблеми сучасності: Тези ХІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 15-16 травня 2014 р.  / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Ред. група: Ю. Дячук, І. Горбаль – Львів, 2014 р.- С. 61-62.

36

Корх В.М.

Соціально-психологічні чинники профорієнтації старшокласників / В.М. Корх, А.М. Долгіх // Психологічні проблеми сучасності: Тези ХІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 15-16 травня 2014 р.  / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Ред. група: Ю. Дячук, І. Горбаль – Львів, 2014 р.- С. 59-60.

 

37

Цихоня В.С.

Аналіз психологічних особливостей пацієнтів з онкологічною патологією на різних етапах розвитку хвороби / В. С. Цихоня // Мистецтво лікування. Журнал практикуючого лікаря / Медичне видавництво «Медікс». – Київ, 2014. – Вип. 1 (107) – С. 58 – 59.

38

Цихоня В.С.

Пам’ятка про посттравматичний стресовий розлад /  В. С. Цихоня // Мистецтво лікування. Журнал практикуючого лікаря / Медичне видавництво «Медікс». – Київ, 2014. – Вип. 7-8 (113-114) – С. 64 – 65.

39

Цихоня В.С.

Особливості соціально психологічної та сексуально-поведінкової адаптації жінок з різною мірою прояву демонстративних рис особистості / В. С. Цихоня // Історія та сучасний стан педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 7 листопада 2014 року). – К.: У 2 частинах. ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. Частина ІІ. – С. 66-69.

 

40

Цихоня В.С.

The principles and ways of psychological correction of
dysfunctional conceptions about sexual relationship of women with histrionic personal disorder / V.S. Tsykhonia // Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Science of Ukraine / edited by S.D.Maksymenko, L.A.Onufriieva. – Issue 26. – Kamianets-Podilskyi: Aksioma, 2014. – Р. 606-620. Приметка: сборник входит в международную наукометрическую базу.

41

Лопушанська Н.К.

Структурные компоненты мотивации в профессиональной деятельности психологов-практиков"/Лопушанська Н.К.//Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції РІНЦ "Сучасна психологія: теорія і практика"  Москва, 2014.

42

Лопушанська Н.К.

Психологія: методичні рекомендації з вивчення дисципліни для студентів КНЛУ економічних спеціальностей. – К. : Вид центр КНЛУ, 2014. – 70 с.

43

Ананова І.В.

Неконструктивне переживання почуття вини: теоретичний аналіз та обґрунтування поняття / І.В. Ананова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Чепелєвої Н.В., Моляко В.О. та ін. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Київ, 2014 р.- Том. 11. – Вип. 11. – Ч. 1 – С. 30-39.

44

Ананова І.В.

Теоретичне обґрунтування поняття неконструктивне переживання почуття вини  / І.В. Ананова //Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур»: м. Київ, 19-21 березня 2014 р., / МОН України, Київ. нац. лінгв. ун-т. Ред. кол.: Матвієнко О.В., Бондаренко О.Ф., Чорнуха та ін. – К., 2014 р. – С. .

45

Ананова І.В.

Діагностика неконструктивного почуття вини / І.В. Ананова // ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю «Особмистітстьу сучасному світі». – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – С.556-560.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

викладачів кафедри психології та педагогіки за 2013 рік

Прізвище, ім’я по-батькові

Назва публікації, де опублікована

1.

Бондаренко О.Ф.

Бондаренко О.Ф. Етична дія як категорія загальної та консультативної психології // Психотерпия, М.; 2013, N 10, c.23-32 (на русск. яз.)

 

2

Бондаренко О.Ф.

Інтент-аналіз руського та американського психотерапевтичного дискурсу//Інтернет-ресурс. Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2013. N 5. URL: http:// medpsy.ru..

 

3

Бондаренко О.Ф.

Культуровідповідний метод психологічного консультування та психотерапії // Тези наукової конференції з проблем медичної (клінічної) психології, НМУ ім. О.О.Богомольця, Київ

 

4

Бондаренко О.Ф.

Споріднені душі// Женский журнал, 2013, №11.

 

5

Бондаренко А.Ф.

Стандарт не пропонувати!// Женский журнал, 2013, № 12.

6

Левченко Т.І.

Роль університетів у розвитку суспільства. Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Випуск 46. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013.

7

Левченко Т.І.

Актуалізація мотиваційних ресурсів майбутніх філологів у процесі навчання іноземної мови. Іноземні мови. Науково-методичний журнал №2, – К.: Видавництво Ленвіт», 2013.

 

8

Левченко Т.І.

Теоретична парадигма університетської освіти ХХІ ст.. Теоретичні питання освіти і виховання: Випуск 47. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013.

 

9

Тхоржевська Т.Д.

Упровадження національних педагогічних цінностей у процес підготовки майбутніх учителів засобами історії педагогіки [Текст] / Т. Д. Тхоржевська // Проблеми освіти: Наук. зб. – К.: Інст-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. – Спецвипуск № 74. – Ч. І. – С. 236 – 244. 

 

 

10

Тхоржевська Т.Д.

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у персоналіях [Текст] / Тхоржевська Т.Д. // Проблеми освіти: Наук. зб. – К.: Інст-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. – Спецвипуск № 77. – Ч. І. – С. 175 – 178. 

 

11

Тхоржевська Т.Д.

Згуртування колективу академічної групи силами студентів у процесі КТС [Текст] / Т. Д. Тхоржевська, Ю. О. Боярчук / / Україна і світ: діалог мов та культур: матер. міжнарод. наук.-практ. конф.,  03 – 05 квітня 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 588 – 589.

 

12

Тхоржевська Т.Д.

Організація та реалізація КТС у студентській групі  під час вивчення педагогіки [Текст] / Т. Д. Тхоржевська, Д. А. Маленко / / Україна і світ: діалог мов та культур: матер. міжнарод. наук.-практ. конф.,  03 –0 5 квітня 2013 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 590 – 591.   

13

Матвієнко О.В.

Учений – педагог В. М. Галузинський // Проблеми освіти: Наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, – К., 2013. Випуск № 77. Ч 1. – 256с.

14

Матвієнко О.В.

Велич постаті славетного українського педагога Костянтина Ушинського / О. В. Матвієнко // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : збірник наукових праць [ ред.  колегія: Н. Г. Ничкало та ін., Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України]. – К.: Богданова А. М., 2013. – С. 204 – 218.

15

Соловей М.І.

Практикум з навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи». К. : Ленвіт, 2013.- 69 с.

16

Соловей М.І.

Програма державного кваліфікаційного екзамену з психології, педагогіки і методики навчання іноземних мов. Напрям 6.020303. Філологія (Мова і література (із зазначенням мови). Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр». К. : Вид. центр КНЛУ, 2013.- 89 с.

17

Соловей М.І.

Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання К. : Ленвіт, 2013. 414 с.

18

Соловей М.І.

Програма державного кваліфікаційного екзамену з психології, педагогіки і методики навчання іноземних мов. Спеціальність 8.02030302 Мова і література (із зазначенням мови). Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». – 81 с.

19

Соловей М.І.

Програма державного кваліфікаційного екзамену з психології, педагогіки і методики навчання іноземних мов. Спеціальність 7.02030302 Мова і література (із зазначенням мови). Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст». К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 89 с.

20

Кудіна В.В.

Основні проблеми проведення практичних занять з іноземної мови у вищій школі та шляхи підвищення ефективності їх організації./ В.В. Кудіна //  Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Зб. наук. праць. Вип. 47. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. С.16 – 21

 

21

Кудіна В.В.

Оптимізація педагогічного процесу на основі його гуманітаризації. Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 03 – 05 квітня 2013 року. – К. :Вид. центр КНЛУ. 2013. С. 581 – 582

22

Кудіна В.В.

Педагогіка: навчальна програма, плани семінарсько-практичних занять, завдання до модульних контрольних робіт, система модульно-рейтингового оцінювання. К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 90 с.

23

Кудіна В.В.

Нормативно-методичні документи кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському національному лінгвістичному університеті. 2013 – 2014 н. р. К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 112 с.

24

Демчук В.С.

Нормативно-методичні документи з виховної діяльності в Київському національному лінгвістичному університеті. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013 – 212 с.

25

Демчук В.С.

Теоретичні засади виховної діяльності в університеті / В.С. Демчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 47. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 41-46.

26

Кириленко В.Г.

Особливості дослідження агресивної поведінки школярів засобами мистецтва. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур м.Київ, 03-05 квітня 2013 року. – С. 597-599.

27

Кравчук С.Л.

Психологічні особливості регуляції емоційних станів особистості // Материалы 9 международной научно-практической конференции «Настоящие исследования и развитие» / С.Л. Кравчук. – Т. 21. Психология и социология. – София: «Бял ГРАД -БГ» ООД. – 2013. – С. 27-29.

 

28

Кравчук С.Л.

Я-концепція як фактор самодетермінації особистості // Проблеми та перспективи педагогіки і психології у сучасному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 26 січня 2013 року) / С.Л. Кравчук. – Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології» 2013. – С. 100-102.

 

29

Кравчук С.Л.

Методичні рекомендації та робоча навчальна програма з дисципліни «Психодіагностика» для студентів спеціальності «Психологія» / С.Л. Кравчук. – К.: КІСПП, 2013. – 16 с.

 

30

Коваленко-Кобилянська І.Г.

Технологии развития интеллекта. Том 1, № 4   (2013) «Індивідуалізована дистанційна освіта як засіб запобігання   інволютивних процесів інтелектуального розвитку у старості»    [електронний ресурс]   http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current

31

Ананова І.В.

Методологічні проблеми дослідження переживання почуття вини // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур м.Київ, 03-05 квітня 2013 року. – С.594-596.

32

Корх В.М.

Динаміка механізмів соціального пізнання в підлітковому та юнацькому віці та їх тренування // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, т. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості, вип. 7, ч.1 / В.М. Корх. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013 р. – с. 498-506.

 

33

Лопушанська Н.К.

Содержание мотивации самосовершенствования психологов-практиков в профессиональной деятельности // Научно-практический журнал «Акмеология». – 2013. – № 4.