Політична психологія

Дисципліна «Політична психологія» має на меті сформувати у студентів цілісне уявлення про закономірності психічної діяльності людини в політиці, політику як особливу людську діяльність. В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти основні поняття, принципи та положення політичної психології, теоретичні основи щодо психологічної природи, механізмів та функцій політики згідно сучасних наукових уявлень, сформувати політико-психологічне мислення, здатність зрозуміти закономірності поведінки індивіда в політикумі, вміння застосовувати набуті знання у практичній професійній діяльності. 

   У процесі засвоєння даної дисципліни передбачається вирішення наступних завдань:

  1. задовольнити потребу професійного розвитку майбутніх фахівців у соціально-психологічній та політико-психологічній сферах;
  2. сприяти цілісному, системному та логічному засвоєнню інформації та виробленню компетенцій у студентів щодо використання  можливостей політичної психології у власній життєдіяльності;
  3. сприяти проведенню наукових досліджень, які пов’язані з подальшою розробкою психолого-політичних і соціально-психологічних проблем.

Завдання для самостійної роботи

Завдання до семніраських занять

Питання до заліку

Рекомендована література