Кудіна Валерія Василівна

Кудинакандидат педагогічних наук, доцент

Має вищу філологічну освіту. Закінчила аспірантуру на кафедрі педагогіки загальної і вищої освіти Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (наукова школа професора А. М. Алексюка). Коло наукових інтересів – педагогіка вищої освіти.

У КНЛУ працює з 2004 року. Викладає навчальні дисципліни: Педагогіка, Педагогіка і психологія вищої освіти, Педагогічна майстерність, Педагогічна творчість. Автор понад 100 наукових праць, серед них:

 1. Проблеми реформування вищої освіти в Україні // Післядипломна освіта в Україні. – 2001. – №1. – С.17–19.
 2. Проблеми розробки моделі фахівця-педагога та моделі його підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб.наук. праць. Вип.34. – Суми : Вид-во «Козацький вал», 2007. – С.118–123.
 3. Сучасні підходи до проектування змісту загальної освіти // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2011. – № 43. – К. : Вид. центр КНЛУ. – С.14–19.
 4. Сучасна система діагностики навчальних досягнень студентів: тенденції розвитку // Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Зб. наук. праць. Вип. 50. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 21–28.
 5. Аналіз понятійно-категоріального апарату англомовної педагогічної науки // Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Зб. наук. праць. Вип. 51. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 22–25. (у співавторстві).
 6. Особливості освітнього менеджменту на сучасному етапі розвитку загальної і вищої освіти  України // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Дню слов’янської писемності і культури: «Слов’янський світ: здобутки, проблеми, перспективи». – Ужгород : ПРАТ «Видавництво Закарпаття», 2014. – C. 5–10.
 7. Имя существительное: словарь для студентов-иностранцев. – М. : Русский язык, 1992. – 432 с. (у співавторстві).
 8. Психологія вищої школи. Курс лекцій. – К. : КСУ, 2003. – 175 с. (у співавторстві).
 9. Имя существительное в речевых образцах: [учебный словарь]. – К. : УПЦ «Киевский университет», 2004. – 327с. (у співавторстві).
 10. Менеджмент. Навчальний посібник. – К. : КСУ, 2005. – 373 с. (у співавторстві).
 11. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник – [3-тє вид., допов. і переробл.]. – К. : Ленвіт, 2009. – 213 с. (у співавторстві).
 12. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень: навчальний посібник. [2-ге вид., переробл. і допов.]. – К. : Ленвіт, 2009. – 192 с. (у співавторстві).
 13. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання. Навчальний посібник. – [3-тє вид., допов.]. – К. : Ленвіт, 2013. – 414 с. (у співавторстві).
 14. Педагогіка: навчальна програма, плани семінарсько-практичних занять, завдання до модульних контрольних робіт, система модульно-рейтингового оцінювання. Навчально-методичний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 90 с. (у співавторстві).
 15. Педагогічна практика студентів у загальноосвітніх навчальних закладах (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст»): навчальний посібник [3-є вид., доповн.]. – К. : Ленвіт, 2014. – 171 с. (у співавторстві).
 16. Професійно-практична підготовка майбутніх викладачів вищої школи: педагогічна практика, науково-асистентська практика. Навчально-методичний посібник [вид. 4-е, доп.]. – К. : Ленвіт, 2014. –171 с. (у співавторстві).
 17. Педагогіка і психологія вищої школи. Навчально-методичний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015.– 60 с. (у співавторстві).