Експериментальна психологія

Дисципліна «Експериментальна психологія» належить до циклу професійної підготовки за вибором вищого навчального закладу для підготовки фахівців з вищою освітою в галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» за напрямом підготовки «6.030102 Психологія», що читається на І та ІІ курсах навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Предмет навчальної дисципліни «Експериментальна психологія» включає: специфіку видів психологічного дослідження; особливості методів (організаційних, емпіричних, обробки даних, інтерпретаційних) психологічного дослідження; основні проблеми змістовного та формального планування психологічного дослідження; види експерименту; специфіку планів експериментального дослідження; особливості видів змінних в психологічному експерименті та їх контроль; специфіку систематичних та несистематичних змішувань; особливості кореляційного дослідження.

Основний результат, якого мають досягти студенти у ході вивчення таких тем, є закладання засад психологічної культури їх професійного мислення щодо підготовки та проведення експериментального та прикладного практичного дослідження. З метою активізації самостійної роботи студентів програма містить семінарсько-практичні заняття, а також перелік завдань для самостійної роботи. Для підсумкового контролю програмою курсу передбачено проведення заліку та іспиту.

Навчальна матеріали з курсу "Експериментальна психологія"