Тхоржевська Тетяна Дмитрівна

Тхоржевська Т.Д. доктор педагогічних наук, професор

 Освіта:

1979 рік – закінчила з відзнакою Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, спеціальність «Біологія з додатковою спеціальністю хімія». Літню педагогічну практику проходила в Чехословаччині.

 1983 – 1986 роки – навчання в аспірантурі Української сільськогосподарської академії (наук. керівник – відомий радянський фахівець з професійно-технічної освіти, член-кореспондент АПН СРСР, доктор педагогічних наук А. П. Бєляєва).

1986 рік – захист кандидатської дисертації в спеціалізованій вченій раді НДІ педагогіки Української РСР на тему «Підготовка кваліфікованих робітників для сільського господарства в системі профтехосвіти Чехословаччини».

1998 – 2001 роки – навчання в докторантурі  Київського національного лінгвістичного університету (наук. консультант – відомий український фахівець з вищої освіти, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор М. Б. Євтух).

2006 рік – захист докторської дисертації в спеціалізованій вченій раді Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на тему «Розвиток теорії та практики виховання дітей на засадах православної моралі в історії педагогіки України».

2008 рік – отримала звання професора кафедри педагогіки.

Наукова робота:

1985 рік  – результати дослідження підготовки кваліфікованих робітників для сільського господарства в системі профтехосвіти Чехословаччини пройшли експертну оцінку в 34-х сільських ПТУ десяти областей України (Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Львівська, Хмельницька, Сумська, Волинська, Ровенська, Миколаївська, Закарпатська).

1985 рік –  результати наукового дослідження апробовано і схвалено у відділі профпедагогіки Празького НДІ професійної і середньої спеціальної освіти.

1989 рік – за рекомендацією Всесоюзного науково-методичного центру професійно-технічної освіти молоді видавництвом «Высшая школа» видано монографію Тхоржевської Т. Д. «Подготовка квалифицированных рабочих в системе профтехобразования ЧССР» накладом 9300 екз.

За результатами докторського дисертаційного дослідження на тему «Розвиток теорії та практики виховання дітей на засадах православної моралі в історії педагогіки України» серед інших праць видано 5 монографій (3 у співавторстві, 2 одноосібні). Цим дослідженням було започатковано новий науковий напрям церковно-світських порівняльних досліджень у педагогічній науці незалежної України.

Основні результати наукових досліджень висвітлювались у виступах на численних наукових, науково-практичних, духовно-світських конференціях різного рівня, зокрема на: Всесоюзному симпозіумі «Актуальные проблемы истории профтехобразования» (Липецьк, 1981 р.); Міжнародній наук.-практ. конф. „Проблеми формування загальнолюдських цінностей в процесі психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя” (Київ, 1991 р.); Всеукраїнській наук.-практ. конф. “Формування національної самосвідомості школярів” (Київ, 1998р.); Всеукраїнській міжнародній християнській Асамблеї “Заповідь нову даю вам: любіть один одного” (Іоан. 13, 34) (Київ, Український дім, 1998 р.); Третій міжнародній церковно-світській конференції “Україна на порозі третього тисячоліття: духовність, наука, освіта, культура” (Тернопіль, 1998 р.); Всеукраїнській наук.-теор. конф.“Українська система виховання: пошуки, проблеми” (Івано-Франківськ, 1998 р.); Міжнародній наук.-практ. конф. “Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі” (Слов’янськ, 1999 р.); Міжнародному семінарі „Technika w zintegrovanej edukacji wczesnoszkolnej” (Краків, 1999 р.); Міжнародній наук.-практ. конф. “Духовна і світська системи освіти: спільні завдання в умовах українського суспільства”, (Київ, Державний комітет України у справах релігії, 2002 р.); круглому столі в АПН України, присвяченому проблемі впровадження християнської етики в навчально-виховний процес у школі (Київ, 2002 р.); Міжнародній конференції “Образование  и семья в постатеистических обществах” (Київ, Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, 2002 р.); круглому столі, присвяченому питанням православної освіти, за участі МОН України, АПН України, Госкомрелігій, Всеукраїнського Православного педагогічного товариства (Київ,  2004 р.); ІІ з’їзді Всеукраїнського православного педагогічного товариства, Міжнародній наук.-практ. конф. „Національна система освіти та виховання в Україні: історія, теорія, практика” (Київ, 2006 р., КНУ імені Т.Г. Шевченка);  ІV міжнародній наук.-метод. конф. „Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання” (Київ, ДУІКТ, 2007 р.); Всеукраїнській наук.-практ. конф. „Педагогіка духовності: православні традиції та сучасна освіта” (Київ, Київський міський будинок вчителя, 2008 р.); Перших Покровських міжнародних просвітницьких читаннях «Духовність, культура і наука: від традиції до майбуття» (Київ, Інститут міжнародних відносин КНУ імені Т.Г. Шевченка, 2008 р.); Міжнародній наук.-практ. конф. «Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду» (Острог, Національний університет «Острозька Академія», 2008 р.); ІІІ Міжнародній наук.-практ. конф. «Духовна та світська освіта: історія взаємин – сучасність – перспективи» (Київська духовна академія і семінарія, 2011 р.); ІІІ Всеукраїнських Морозівських педагогічних читаннях «Магістратура в освітньому просторі університету» (Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014 р.)та ін.  

Сфера наукових інтересів: історія педагогіки, християнська педагогіка, порівняльна педагогіка, педагогіка вищої школи.

Автор монографій, навчальних посібників, навчально-методичних посібників,  статей. Пишається співучастю в розробці навчально-методичного комплексу з формування національно свідомої молоді, створеного під редакцією академіка Д. О. Тхоржевського: Національна самосвідомість як загальнолюдська цінність:[програма спецкурсу] / [упор. Д. О. Тхоржевський, П. П. Хропко. В. П. Москалець та ін.] – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – 23 с. (Гриф МО України);  Україна у контексті світової цивілізації: [навч. посібник для вищих навч. закл. / за ред. Д. О. Тхоржевського]. – Тернопіль: Вид. відділ ТДПУ, 1999. – 176 с. (Гриф МОН України);Система виховання національної самосвідомості учнів загальноосвітньої школи: [метод. посібник для вчителів] / за ред. Д. О. Тхоржевського. – Тернопіль: Вид. відділ ТДПУ. 1999. – 294 с. (Гриф МОН України); Виховання національно свідомої особистості (методичні рекомендації кураторам академічних груп студентів): [навч. посібник / за ред. Д. О. Тхоржевського]. –– Краматорськ: Тираж-51, 2000. –  Ч. І. Зміст виховної роботи, 84 с. (Гриф МОН України). 

Своїм найбільшим науковим здобутком вважає монографію: Тхоржевська Т. Д. Православне виховання в історії педагогіки України: [монографія] / Т. Д. Тхоржевська. – [2-е вид., доп. і перероб].  – К.: Фенікс, 2008. – 432 с.  Автором передано монографію в дар на замовлення обласних бібліотек, навчальних закладів різних областей України, інших організацій, зокрема: Національного університету "Острозька академія", Запорізького національного університету, Кам'янець-Подільського державного університету, Миколаївського державного  університету, Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди,  Національної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Синодального відділу релігійної освіти та катехизації УПЦ, Львівської Богословської академії, Ужгородської Української Богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина, Полтавської Місіонерської Духовної Семінарії, Харківської Духовної Семінарії, Почаївської Духовної Семінарії та інших.

 Напрямки практичної діяльності: педагогіка вищої школи.

З 1990 р. працює в КНЛУ. Дисципліни: історія педагогіки, спецкурс «Народна педагогіка України», спецкурс з профілю магістерської роботи, курс за вибором з дисциплін кафедри для магістрантів, основи психології і педагогіки, педагогіка, педагогіка і психологія вищої школи, Методологія і методи педагогічних досліджень, Професійно-педагогічна етика